استفاده از ماسه بادی جهت سبک کردن خاک ?درمطالب قبل به اهمیت سبک کردن خاکهای سنگین اشاره شد…. ?اما ماسه بادی چیست و چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ ?منظور از ماسه بادی ذرات ریز شده سنگ هست که که توسط فرسایس طبیعت به ذرات ریزتری تبدیل شده است…. این...