ترشحات روی پوست درختانباغداران به کرات شاهد خروج ترشحاتاز قسمت های مختلف بدنه درختان بوده اند.وجود ترشحات چند دلیل دارد که به اختصار اشاره میکنیمدیده شدن ترشحات روی پوست درختان امری متداول است که در حالت کلی ۲دلیل دارد۱_در اثر اختلاف دما یا فشار داخل درخت نسبت سطح خارجی۲_ترشحات...