الیو چیست الیو برگرفته از حروف اصلی ترکیبات نوع کود فراوری هست با فرمول ترکیبی انحصاری…. بستر این کود کود گاوی هست…ولی نکته مهم اینجاست کودهای دامی نمیتوانند نیازهای گیاهان رو کامل برطرف کنند و نسبت های عناصر مختلف دارن … همچنین شوری و پ اچ نامناسب…… پس ابتدا...