قیمتروزپیاز_زعفران 💥میانگین قیمت استعلامی پیاز زعفران 💥پیاز تربت و زاوه هرکیلوگرم ۴۲۰۰الی ۵۷۰۰ 💥پیاز کاشمر ۳۷۰۰الی ۴۸۰۰ 💥پیاز نیشابور ۴۵۰۰الی۶۰۰۰ 👌اختلاف قیمتهای هرمنطقه بسته به متوسط وزنی،درصد ناخالصی و سلامت و…..دارد….....