چالکود💥تعریف چالکود؛چالکود یا چاله کود روشی از کود دهی است که ترکیبات آلی و یا شیمیایی … در مجاورت ریشه و در عمق خاک قرار میگیرد در این روش منبع غذایی مستقیم در دسترس ریشه قرار گرفته و شرایط برای جذب بهتر عناصر توسط ریشه فراهم میگرددتهویه بهتر محیط...