پتاس در گیاهاندر باره نقش ازت و اهمیت عناصر در این قسمت مطالبی بیان کردیم که در این قسمت میتوانید مطالعه بفرماییدنوبت به بررسی اهمیت پتاسیم است💥در حالت کلی پتاسیم پر مصرف ترین عنصر بعد از ازت در گیاهان است(کشاورزان عزیز توجه داشته باشیدکم مصرف بودن برخی عناصر دال...