👈👈اثر بیکربنات بر گیاه: 👈👈امروزه به دلیل کاهش کیفیت اب و خاک نسبت به گذشته ، تاثیر زیادی روی درختان در رشد و نمو و محصول گذاشته است. 👈👈 در مناطق گرم و خشک امروزه با افزایش یون بی کربنات در اب ابیاری مواجه هستیم. 👈👈بیکربنات به دلیل تاثیری...