انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر

ایدی گروه: @elina314

ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

ماه: مارس 2021

اهمیت پ اچ در کشاورزی

تاثیر پ اچ مناسب در جذب عناصر مختلف….💥برای داشتن تغذیه حداکثری در گیاهان تنها مصرف کود و نسخه های کامل کافی نیست….گاهی بهترین کود ها در دوز مناسب استفاده میشوند ولی بازهم تغذیه کامل نمیشود….زمان مناسب مصرف کودها یکی از مهمترین فاکتورهای تغذیه بهینه است که در این قسمت...

جذب کلسیم توسط ریشه درختان

در بسیاری از موارد،ما کود دهی را طبق برنامه ونسخه کامل و با بهترین کودها انجام میدهیم ولی برخی عناصر ب اندازه کافی جذب گیاه نمیشود و نیاز به استفاده مجدد برخی از عناصربصورت محلولپاشی و….. میباشد برای مثال به عنصر کلسیم اشاره میکنیم 💥جذب کلسیم توسط ریشه درختان: کلسیم...
error: Content is protected !!