انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر

ایدی گروه: @elina314

ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

ماه: دسامبر 2019

زاچ اب

زاچ آب 💥مهمترین آب از نظر تغذیه گیاه زعفران زاچ آب است… به اولین آبیاری بعد از اتمام گلدهی زاچ آب میگویند از آنجا که دفعات آبیاری در زعفران محدود است و بعد از گلدهی،پیاز مادری انرژی زیادی صرف بالا آوردن گل ها و برگها و همچنین ریشه زنی...

نسخه محلولپاشی ۳مرحله ای در مزارع میانه(تراکم ۱۰الی۲۵تن پیاز)

💥نسخه محلولپاشی مزارع ۲الی۴ساله (تراکم ۱۰الی۲۵تن پیاز در هکتار) 〽️برای ۳مرحله و مرحله اوا(اواسط دی ماه) اسید آمینه مگافول ۲ لیتر اسید آمینه پودری ۲کیلو جلبک دریایی آکادین ۲کیلو فسگارد ۱لیتر ریزمغذی برکسیل ۲کیلو ۱۲ ۱۲ ۳۶ مرغوب ۷کیلو 〽️برای مرحله دوم اواسط بهمن ماه اسید امینه مگافول ۲...

نسخه محلولپاشی مزارع با تراکم ۱۰الی۲۵تن پیاز(مزارع ۱الی۴ساله)

💥نسخه محلولپاشی مزارع ۲الی۴ساله (تراکم ۱۰الی۲۵تن پیاز در هکتار) 〽️برای یک مرحله(اواسط بهمن ماه) اسید آمینه مگافول ۲ لیتر اسید آمینه پودری ۲کیلو جلبک دریایی آکادین ۲کیلو فسگارد ۱لیتر کلات اهن ۱ کیلو ریزمغذی برکسیل ۲کیلو ۳بیست ۳کیلو ۱۲ ۱۲ ۳۶ مرغوب ۵ کیلو 〽️برای ۲ مرحله مرحله اول...

نسخه محلولپاشی مزارع نوزاد برای ۳و۴مرحله

💥نسخه کودی مزارع نوزاد برای ۳و ۴مرحله محلولپاشی مرحله اول(پیشنهاد میگردد اواسط دی ماه انجام گردد) 〽️اسید آمینه مگافول ۲لیتر 〽️جلبک دریایی آکادین ۱کیلو 〽️ریز مغذی بیومین ۴۴ یک کیلو 〽️فسگارد یک کیلو 〽️۳بیست (دوز شرکتی) 💥مرحله دوم(اوایل بهمن ماه) 〽️اسید آمینه مگافول ۲لیتر 〽️جلبک دریایی آکادین ۱کیلو 〽️ریز...

نسخه کودی محلولپاشی مزارع نوزاد

💥نسخه کودی پیشنهادی برای محلولپاشی 🛎نسخه های کودی بسته به شرایط مزارع متفاوت است حتی شرایط اب و هوایی سال زراعی نیز در نسخه کودی نقش دارد لذا برای داشتن نسخه بهتر پیشنهاد میگردد از کارشناسان خبره محلی کمک بگیرید نسخه های پیشنهادی ما بصورت کلی بیان شده است(که...
error: Content is protected !!