انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر

ایدی گروه: @elina314

ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

باکتری های احیا کننده سولفات

باکتری های احیا کننده سولفات

باکتری های احیا کننده سولفات


این گروه از باکتری ها شدیدا ب‍ی هوازی، گرم منفی و تولید کننده SH2 می باشند و طبق تقسیم بندی برگی در گروه ۷ قرار گرفته
اند.

این گروه از ۴ زیر گروه تشکیل شده است:

الف: زیرگروه اول شامل باکتری های منفی اسپوردار مانند دسولفوتو ماکولوم می باشد.

ب: زیر گروه دوم باکتری های تولید کننده استات از مواد آلی می باشند. مانند دسولفو لوبوس، دسولفو موناس، دسولفو میکروبیوم و دسولفو ویرید.

ج: زیر گروه سوم باکتری هایی می باشند که SH2 تولیدمی کنند و ترکیبات آلی را به CO2 تبدیل می کنند. مانند دسولفو باکتر، دسولفو باکتریوم و دسولفو کوکوس.

د: زیر گروه چهارم باکتری های تولید کننده SH2 و ترموفیل می باشند، مانند دسولفورو موناس.

باکتری های بی هوازی، فتوسنتز کننده

این باکتری ها در شرایط بی هوازی در مجاور نور یافت می شوند و بیشتر در پساب و شالیزارهای برنج وجود دارند. این باکتریها در گروه ۱۰ برگی قرار گرفته اند و ۷ زیرگروه در آنها وجود دارد.

زیر گروه اول

این باکتری ها از SH2 به عنوان منبع الکترون برای تثبیت CO2 استفاده می کنند و گوگرد را درون سلول رسوب می دهند.

این گروه دارای کلروفیل a و b می باشند. مانند کروماتیوم، تیوکاپسا، تیوسیستیس، تیواسپیریلیوم.

زیر گروه دوم

این باکتری ها قادرند از سولفید و یا سولفات به عنوان منبع الکترون استفاده کنند. دارای کلروفیلa وb می باشند. ولی رسوب گوگرد برون سلولی است، مانند اکتوتیوردوسپپیرا.

زیر گروه سوم

این باکتری ها با وجود آنکه فتوسنتز انجام می دهند، ولی مواد آلی را نیز جذب می کنند. ممکن است از سولفید یا تیوسولفات بعنوان منبع الکترون برای تثبیت CO2 استفاده کنند و گوگرد را به صورت برون سلولی رسوب دهند و بعضی از آنها به نیاسین، تیامین و ریبوتین برای رشد احتیاج دارند. مانند رودو باکـتر، رودو میـکروبیوم، رودو سپودوموناس، رودو اسپـیریلیوم

زیر گروه چهارم

این باکتری قادر به مصرف ترکیبات گوگردی به عنوان منبع الکترون نمی باشند. شدیدا بی هوازی و دارای باکتریو کلروفیل g می باشند، مانند هیلو باسیلوس و هیلو باکتریوم.

زیر گروه پنجم

این باکتری ها سولفید و یا سولفور را به عنوان منبع الکترون برای تثبیت CO2 به کار می برند و رسوب سولفور را در بیرون از سلول به جا می گذارند، مانند کلروبیوم دارای باکتریو کلروفیل c وd می باشند. بعضی از باکتریهای قهوه ای در این گروه کلروفیل e دارند.

زیر گروه ششم

باکتری های این گروه رشته ای و دارای حرکت لغزنده می باشند. قادر به مصرف مواد آلی می باشند و مواد آلی را به عنوان منبع الکترون ترجیح می دهند، مانند کلروفلکس و هلیو تریکس

زیر گروه هفتم

باکتری های این گروه هوازی، شیمیو هتروتروف می باشند و دارای باکتریو کلروفیل a هستند، مانند اریترو باکتر.

باکتری های اتوتروف

باکتریهای این گروه به سه زیر گروه تقسیم می شوند:

زیر گروه ۱

این باکتری ها اکسید کننده گوگرد می باشند، ولی فتوسنتز کننده نیستند. اکثر این باکتریها گرم منفی هوازی می باشند. اکسیداسیون گوگرد را در شرایط هوازی انجام می دهند، مانند ماکرو موناس، تیو باکتریوم، تیو دندرون، تیو اسپیرا، تیوولوم و تیو باسیلوس.

زیر گروه ۲

باکتری های این گروه زیر گروه آهن و منگنز را اکسید و یا ذخیره می کنند. این باکتریها نیز گرم منفی هوازی هستند و باکتریهای مگنتو تاکتیک جزء این زیر گروه هستند. باکتریهای این گروه عبارتند از گالیونلا، لپتواسپیریلوم، متالوژنیوم، سیدرو کاپسا، سیدرو کوکوس و سولفو باسیلوس

زیر گروه ۳

باکتریهای نیتریـفیـکاتور در این زیر گروه قرار دارند و به دو بخش A و B تقسـیم می شوند. در بخـش A باکـتریهای اکـسـید کـننده نیـتریت مانـند نیترو باکتر، نیترو سپیرا و نیترو کوکوس وجود دارند. باکتریهای این بخش همگی گرم منفی هوازی بدون اسپوراتوتروف می باشند. باکتریهای بخش B باکتریهای اکسید کننده آمونیاک می باشند. این باکتریها عبارتند از نیتروزوموناس، نیترو کوکوس و نیتروزواسپیرا.

باکتری های زائده دار جوانه زن

این گروه از باکتری ها دارای زائده و خار می باشند. به زائده های آن پروستکا می گویند. معمولا در چرخه عناصر خاک نقشی ندارند و همگی هتروتروف می باشند. بعضی از آنها مانند هیفومیکروبیوم، لبریز و استلا آبزی می باشند.

گالیونلا با وجود آنکه جزء باکتریهای اکسید کننده آهن گرم منفی می باشند، ولی به علت داشتن زائده و پایه در این گروه قرار می گیرند.

باکتری های غلافدار

این باکتری ها همگی گرم منفی، واجد غلاف و اکثرا آبزی می باشند و به ندرت در خاک دیده می شوند. مانند کلونوتریکس، کرنوتریکس، لپتوتریکس و اسفروتیلوس.

لپتوتریکس نیز قادر به اکسید کردن منگنز و آهن می باشد، ولی از آن به عنوان منبع انرژی استفاده نمی کند.

باکتری های لغزنده غیر فتوسنتز کننده

این گروه نیز باکتری گرم منفی غیر فتوسنتز کننده می باشند. بعضی از آنها منفرد

(مانند فلکسی باکتر) و بعضی رشته ای (مانند بژیاتوا) می باشند. اکثرا هوازی هستند، ولی در شرایط میکرو آئروفیلیک نیز وجود دارند. بعضی از باکتریهای این

(مانند فلکسی باکتر) و بعضی رشته ای (مانند بژیاتوا) می باشند. اکثرا هوازی هستند، ولی در شرایط میکرو آئروفیلیک نیز وجود دارند. بعضی از باکتریهای این

پیشنهاد میشود این مطلب را هم بخوانید: تاثیر میکرو ارگانیسم ها در روی خاک

چارت اموزشی مدیریت مزارع زعفران

مجموعه زعفران ایرانیان

نویسنده: مهندس علی صومعه

سوالات خود را از طریق فرم دیدگاه ارسال کنید

کپی برداری از مطالب بدون ذگر منبع از نظر شرعی و قانونی حرام است

6 دیدگاه

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!