انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر
ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

آبیاری های زعفران سبک یا سنگین؟

💥آبیاری زعفران سنگین یا سبک؟؟ 💥با توجه به نزدیک شدن فصل زراعی زعفران،همیشه این سوال وجود داشته که برای زعفران آبیاری سبک انجام گردد یا سنگین… تعریف؛(تعاریف اجرایی هست نه علمی) آبیاری که میزان رطوبت زراعی در محدوده عمق پیاز (نهایت ۵سانتی متر پایین تر) تامین گردد ابیاری سبک...

آبیاری زعفران سبک یا سنگین؟؟

💥آبیاری زعفران سنگین یا سبک؟؟ 💥با توجه به نزدیک شدن فصل زراعی زعفران،همیشه این سوال وجود داشته که برای زعفران آبیاری سبک انجام گردد یا سنگین… تعریف؛(تعاریف اجرایی هست نه علمی) آبیاری که میزان رطوبت زراعی در محدوده عمق پیاز (نهایت ۵سانتی متر پایین تر) تامین گردد ابیاری سبک...

💥 ☄ مدیریت علف های هرز در مزارع زعفران

💥 ☄ بطور کلی هر گیاه دیگری بجز زعفزان در مزرعه زعفران وجود داشته باشد برای مزرعه علف هرز محسوب میشود…. بعد از کنه و قارچ بنظر میرسد خسارت علف هرز در رتبه دوم عوامل کاهش عملکرد در مزارع زعفران باشد… (درصورت مدیریت آب و تغذیه صحیح) علف های...

توصیه هایی برای مزارع الوده به کنه

💥مدیریت مزارع آلوده به کنه و قارچ متاسفانه در سالهای اخیر بنا به دلایلی مانند ۱_استفاده از کودهای دامی استریل نشده ۲_آبیاری تابستانه ۳_گرمای هوا در اول و آخر فصل ۴_ضعف و فقر خاکها ۵_نسخه های کودی نامناسب درصد آلودگی مزارع به کنه و قارچ بشدت بالا رفته است…....

افزودن براده اهن به خاک

متاسفانه به کرات دیده شده عده ای به اصطلاح کارشناس به کشاورزان توصیه میکنند که از براده های اهن جهت تامین منبع اهن مورد نیاز گیاهان استفاده شود…. جهت یاداوری به این عزیزان اهن عنصری کم مصرف ولی بسیار مهم است و در شرایط قلیا که اکثر مزارع کشور...
error: Content is protected !!