انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر
ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

ماده آلی – قسمت ۱

مهمترین شرط برای داشتن بستر مناسب دارا بودن ماده آلی مناسب است… ابتدا اشاره سطحی به مواد آلی خواهیم داشت…. 💥تعریف مواد آلی خاک : بقایای گیاهی یا حیوانی که به خاک اضافه می گردند تحت تأثیر فعالیتهای میکروارگانیسم های خاک تجزیه و ضمن آزاد کردن قسمتی از مواد...

چارت آموزشی مدیریت زعفران

۱- بستر مناسب زعفران جهت نمایش توضیحات روی موضوع کلیک کنید مراحل گام به گام جهت احداث مزرعه زعفران بررسی اقلیم مناسب کاشت زعفران چگونه خاک را اصلاح کنیم؟ اصلاح خاک قبل از کاشت نمونه برداری از خاک قبل از کاشت زعفران تاثیر میکرو ارگانیسم ها در روی خاک...

نمونه برداری از خاک قبل از کاشت زعفران

💥اول اینکه پیشنهاد میگردد با مدیر ازمایشگاه هماهنگ شود تا شخص ایشان یا نماینده ایشان جهت انجام نمونه برداری به محل حضوریافته و ضمن برداشت نمونه سالم تر و بهتر بازرسی چشمی هم از خاک مزرعه داشته باشند… قطعا این کار خالی از لطف نخواهد بود 💥برای نمونه برداری...
error: Content is protected !!