انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر
ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

زرد شدن نوک برگها

‍ #زرد شدن نوک برگهای زعفران طی بازدیدهای بعمل آمده از مزارع مختلف زعفران و تصاویر ارسالی دوستان از مناطق مختلفت…. و گزارشات ارسالی،مشاهده شده که برگهای برخی مزارع سر سوخته یا نوک برگها زرد شده است… این پدیده دلایل مختلفی دارد که مهمترین آنها شامل موارد ذیل است...

اطلاعیه

💥اطلاعیه با توجه به نزدیک شدن به پایان برداشت محصول در مزارع زعفران و آماده شدن برای زاچ آب…. کشاورزان عزیز مد نظر داشته باشند زاچ آب مهمترین آب از نظر تغذیه در زراعت زعفران است… که در تمام نسخه های کودی،کودهایی با درصد ازت بالا وجود دارد چون...

دلایل کاهش عملکرد مزارع زعفران

💥دلایل کاهش عملکرد در مزارع زعفران یکی از چالش های مهم کشاورزان زعفرانکار،کاهش و نوسانات عملکرد مزارعشان است… مهمترین دلایل کاهش عملکرد بشرح ذیل میباشد ۱_فقر مواد آلی خاک 👌که فقط با استفاده از کودهای فراوری شده قابل جبران هست.. ۲_فقر مواد معدنی خاک 👌که با کودهای آلی فراوری...

نسخه کودی مختص زاچ اب

💥نسخه کودی زاچ اب متاسفانه امسال قیمت گل و سرگل بشدت سقوط کرد… و هیچ کاری از دست کشاورز بر نمیاد مافیا بازار را در کنترل دارند و تا بوده همین بوده و خواهد بود…. اما باید به یک نکته توجه کرد 👌بالا بردن میزان محصول که فقط با...

دلایل ضعف کلاله

〽️دلایل ضعیف بودن کلاله مهمترین دلایل ضعف کلاله به شرح ذیل است ۱_فقر مواد آلی خاک ۲_فقر مواد معدنی ۳_عمق نامناسب پیاز ۴_تنش گرما و سرمایی ۵_آبیاری نامناسب ۶_بافت سنگین و خیلی سبک ۷_سله خاک ۸_کود نامناسب در گلاب ۹_آسیب رساندن به برگها ۱۰_ژنتیک پیاز 💥تمام موارد فوق میتوانند...
error: Content is protected !!